How to Install and Configure Web Services (Apache Virtual Hosting) in Zentyal Server

This video explains how to Install and Configure Web Services (Apache Virtual Hosting) in Zentyal Server. For more explanation on this video: https://www.linuxhelp.com/install-configure-web-services-apache-virtual-hosting-zentyal-server/

Video Linux System Administrator-bГ i 19: samba 4-share – read only

Truy cập Gocthuthuat.net để xem đầy đủ bài học và học các chương trình khác. Video thực hiện bởi giảng viên Nhatnghe